Matematika magántanár kereső oldal

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

FACEBOOK


Matematika oktatási anyagok

Ezen az oldalon matematikai oktatási anyagokat találsz. A kereső segítségével szűkítheted a találati listát. Kérjük, amennyiben tudomásod van olyan oktatási anyagról, ami segítheti mások munkáját, még nincs meg adatbázisunkban és szívesen megosztanád másokkal, vagy esetleg olyan anyagot találsz itt, ami információid szerint nem osztható meg szabadon, vedd fel velünk a kapcsolatot: oktatasianyagok@matektanarok.hu.

Kereső

Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika 1 Egyváltozós függvények analízise (határérték, folytonosság, deriválás, integrálás, függvényvizsgálat), Sorok, Sorozatok Fritz Józsefné
Kónya Ilona
Pataki Gergely
Tasnádi Tamás
BME 2011
A „Matematika 1.” elektronikus oktatási segédanyag a Budapesti Műszaki és GazdaságtudományiEgyetem Villamosmérnöki és Informatika Karán a mérnök-informatikusszakos hallgatók „Analízis 1” tárgyához készült, de haszonnal forgathatják más szakok,karok vagy műszaki foiskolák, egyetemek hallgatói is, akik hasonló mélységben hasonlóanyagot tanulnak matematikából.
Az anyag numerikus sorok, sorozatok elméletét, egyváltozós valós függvények határértékét, folytonosságát, differenciálását és integrálását tárgyalja. A definíciók, tételek, bizonyítások mellett kiemelt szerepet kapnak a példák, és a gyakran előforduló feladattípusok megoldásai.
Tartalomjegyzék: Valós számsorozatok, Valós számsorok, Függvények határértéke és folytonossága, Függvények differenciálása, Függvények integrálása
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika III. kötet Lineáris Algebra Komplex számok, Lineáris algebra - Lineáris egyenletrendszerek, Lineáris algebra - Lineáris leképezések, Lineáris algebra - Lineáris terek, Vektorterek, Lineáris algebra - Mátrixok, determinánsok, Vektorok Farkas Miklós
Farkas Miklósné
BME 1971
Tartalomjegyzék: Elemi vektoralgebra, Komplex algebra, Mátrix algebra,
Lineáris egyenletrendszerek, Lineáris operátorok az euklideszi térben
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Közönséges differenciálegyenletek Differenciálegyenletek (közönséges) Farkas Miklósné BME 1980
Ez a jegyzet a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának hallgatói számára készült és feltételezi, hogy az olvasó ismeri a halmazalgebra, a valós egyváltozós és többváltozós analízis alapjait és a lineáris algebra alapfogalmait.
Tartalomjegyzék: Elsőrendű differenciálegyenletek, Közönséges differenciálegyenlet- rendszerek és magasabbrendű differenciálegyenletek, Lineáris differenciálegyenletek, Lineáris differenciálegyenlet rendszerek
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Ábrázoló geometria Ábrázoló geometria Prok István
Szilágyi Brigitta
BME 2011
A síkbeli és térbeli geometriai gondolkodást fejlesztő játékos feladatok készítik elő az anyagot, amely az ábrázoló geometria egy szokásos felépítését követi. A térgeometriai bevezetés és a merőleges vetítés legfontosabb tulajdonságainak áttekintése után a Monge-féle kétképsíkos ábrázolás alapjait tárgyalja, egy fejezet erejéig kitekintve az axonometrikus ábrázolásra is. Az előkészítő részben a térelemek ábrázolására, illeszkedési és metszési feladatok megoldására kerül sorra. A következő fontos témakör az új képsíkok alkalmazásának technikája, és ennek alapján a poliéderek síkmetszetének és áthatásának szerkesztése. Hangsúlyos szerephez jutnak a méretes alapszerkesztések, és a segítségükkel megoldható méretes testábrázolási és körábrázolási feladatok. A felületek ábrázolása, síkmetszetük és áthatásaik szerkesztése zárja az anyagot, amelynek során kitér a forgáskúp és forgáshenger síkmetszeteinek osztályozására, a kúpszeletek témakörére is. Az egyes témák elméleti bevezetése után kidolgozott feladatok következnek. Ezek megoldását ábrasorokon (dinamikusan, lépésről-lépésre) mutatja be az egyes lépésekhez tartozó részletes magyarázatokkal.
Tartalomjegyzék: Térgeometriai bevezetés, Merőleges vetítés, kétképsíkos ábrázolás, Térelemek ábrázolása, illeszkedési feladatok, láthatóság, Egyenes és sík döféspontja, síkok metszésvonala, Áttérés új képsíkrendszerre, egyenes és sík transzformálása, Poliéder-felület metszete síkkal és egyenessel, Poliéder-felületek áthatása, Méretes alapszerkesztések, Ellipszis, hiperbola, parabola, Körábrázolás, Axonometrikus ábrázolás, Felületek ábrázolása, Forgásfelületek síkmetszete, Forgásfelületek áthatása
Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Analízis öszefoglaló Egyváltozós függvények deriválása, Elemi függvények, Egyváltozós függvények függvényvizsgálata, Egyváltozós függvények határértéke, folytonossága, Egyváltozós függvények integrálása, Halmazelmélet, Differenciálegyenletek (közönséges), Sorozatok  
Bemutatott fogalmak: Halmazműveletek, Valós számok, Sorozatok, Függvények, Koordináta transzformációk, Függvények folytonossága, Függvények határértéke, Racionális törtfüggvények, Trigonometrikus függvények és inverzeik, Hiperbolikus függvények és inverzeik, Deriválás, L'Hospital szabály, Függvényvizsgálat, Hajlásszög, Görbület, Simulókör, Riemann integrál, Newton-Leibniz formula, Integrálási módszerek, Parciális derivált, Differenciálegyenlet típusok Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Másodrendű felületek Kétváltozós függvények fajtái  
Másodrendű felületek: ellipszoid, paraboloid, hiperboloid, kúp képletek és azok grafikus ábrázolása Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Függvényvizsgálat feladatok 1 Egyváltozós függvények függvényvizsgálata -  
Kidolgozott függvényvizsgálatok, szélsőértékek, illetve inflexiós pont meghatározása, síkgörbék görbületének, illetve simuló körének maghatározása. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Elemi függvények és deriváltjaik Egyváltozós függvények deriválása, Elemi függvények -  
Elemi függvények értelmezési tartománya, ábrázolása, deriváltjai. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Elemi függvények összefoglaló táblázata Egyváltozós függvények deriválása, Elemi függvények, Egyváltozós függvények határértéke, folytonossága, Egyváltozós függvények integrálása -  
A táblázat az elemi függvények képét és legfontosabb tulajdonságait mutatja be: értelmezési tartomány, folytonosság, határérték, értékkészlet, derivált függvény, derivált függvény értelmezési tartománya és értékkészlete, határozatlan integrál, integrál, primitív függvény. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Határozatlan integrálás feladatok 1 Egyváltozós függvények integrálása -  
Integrálási módszerek bemutatása kidolgozott példákkal, valamint gyakorló feladatok megoldások nélkül. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Határozatlan integrálás feladatok 2 Egyváltozós függvények integrálása  
Határozatlan integrálással kapcsolatos módszerek bemutatása kidolgozott példákkal és gyakorló feladatok megoldások nélkül. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika Példatár I.-II. A matematika alapjai Egyváltozós valós függvények Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség rendszerek, Egyváltozós függvények deriválása, Egyváltozós függvények függvényvizsgálata, Egyváltozós függvények határértéke, folytonossága, Egyváltozós függvények integrálása, Elemi függvények, Függvénysorozatok, függvénysorok, Halmazelmélet, Logika, Sorozatok Monostory Iván BME 2008
Tartalomjegyzék:
Bevezetés az analízisbe
Halmazelmélet, Matematikai logika, Egyenlőtlenségek, Végtelen numerikus sorozatok, Egyváltozós valós függvények elemi tulajdonságai, Racionális egész és törtfüggvények, Trigonometrikus függvények, Határérték, folytonosság, A határérték fogalma, Implicit függvények, Inverz függvények, Arcus-függvények, Exponenciális és logaritmus függvények, Hiperbolikus és area-függvények
Differenciálszámítás
Differenciálhányados és derivált, Formális deriválás, Geometriai és fizikai alkalmazások, Differenciál. Kis változások közelítő meghatározása, Középértéktételek, vagy Bernoulli-L' Hospital szabály, Függvényvizsgálat, Szélsőérték-feladatok, Görbület. Simulókör, Görbék magasabb rendű érintkezése, Taylor-polinom, Görbék paraméteres megadása, Polárkoordinátákban megadott görbék, Paraméteresen megadott függvény deriváltja, Polárkoordinátákkal megadott függvény deriváltja, Egyenletek közelítő megoldása
Integrálszámítás
Határozatlan integrálás, Alapintegrálok gyakorlása, A láncszabály megfordítása, Integrálás helyettesítéssel, Integrálás parciálisan, Racionális törtfüggvények integrálása, Racionális törtfüggvények integráljára vezető helyettesítések, Néhány irracionális típus integrálja, Vegyes feladatok, Határozott integrálok számítása, Az integrálszámítás alkalmazásai, Területszámítás, Ívhossz-számítás, Forgástestek térfogata, Forgásfelületek felszíne, Elsőrendű nyomaték, súlypont, Másodrendű (tehetetlenségi) nyomaték, Improprius integrálok, Numerikus integrálás, Néhány kvadratúrával megoldható differenciálegyenlet-típus, Szétválasztható változójú differenciálegyenletek, Homogén fokszámú differenciálegyenletek, Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek, Hiányos másodrendű differenciálegyenletek
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika Példatár IV. Végtelen sorok Fourier sorok, Fourier transzformáció, Függvénysorozatok, függvénysorok, Hatványsorok, Taylor sorok, Sorok Lőkös Ágnes
Pataki Béláné
Monostory Iván
BME 2006
Tartalomjegyzék:
Numerikus sorok
Függvénysorok
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Gépészkari Matematika MSC Differenciálegyenletek (közönséges), Differenciálegyenletek (parciális), Fourier sorok, Fourier transzformáció, Komplex függvénytan, Laplace transzformáció, Valószínűségszámítás Bálint Péter
Garay Barna
Kiss Márton
Lóczi Lajos
Nagy Katalin
Nágel Árpád
BME 2011
A jegyzet a BME gépészmérnöki mesterszak hallgatói számára készült a matematika M1 és M2 tárgyhoz segédletként, mérnök konzulensek közreműködésével. Öt részben – Közönséges differenciálegyenletek, Parciális differenciálegyenletek, Valószínűségszámítás, Komplex függvénytan, Fourier-sorfejtés és Laplace-transzformáció – tárgyalja a gépészmérnöki mesterképzésben szükségesnek ítélt matematika tananyagot. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika I. kötet A matematika alapjai Halmazelmélet, Logika, Sorozatok, Számhalmazok, számrendszerek Farkas Miklós BME 1971
Tartalomjegyzék: Halmazok és függvények, Matematikai logika, A valós számok, Végtelen numerikus sorozatok Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika Példatár V. Többváltozós valós függvények Kétváltozós függvények fajtái, Többváltozós függvények deriválása, Többváltozós függvények határértéke, folytonossága, Többváltozós függvények integrálása, Többváltozós függvények szélsőértékének meghatározása Monostory Iván BME 2007
Tartalomjegyzék:
Bevezetés
Differenciálszámítás
Többes integrálok
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika III. Komplex függvények, differenciálegyenletek Differenciálegyenletek (közönséges), Differenciálegyenletek (parciális), Fourier sorok, Fourier transzformáció, Komplex függvénytan, Laplace transzformáció Bajcsay Pál BME 1996
Tartalomjegyzék: Komplex függvénytan, Fourier sor, Fourier integrál, Laplace transzformáció, Közönséges differenciálegyenletek, Másodrendű, állandó együtthatójú lineáris parciális differenciálegyenletek Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika II. Analízis, vektoranalízis Sorok, Többváltozós függvények deriválása, Többváltozós függvények határértéke, folytonossága, Többváltozós függvények integrálása, Többváltozós függvények szélsőértékének meghatározása, Vektoranalízis Bajcsay Pál BME 1998
Fejezetek: Végtelen sorok, Többváltozós valós függvények, Vektoranalízis Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika IV. Végtelen sorok Fourier sorok, Fourier transzformáció, Függvénysorozatok, függvénysorok, Hatványsorok, Taylor sorok, Sorok Farkas Miklós
Hoffmann Tiborné
BME 1971
Tartalomjegyzék: Numerikus sorok, Függvénysorok, Hatványsorok, Ortogonális sorok Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika VI. Differenciálgeometria és Vektoranalízis Differenciálgeometria, Vektoranalízis Farkas Miklós
Sonkoly Pál
BME 1971
Tartalomjegyzék: Térgörbék, Felületek, Vektoranalízis Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika VII. Komplex függvények Komplex függvénytan Dux Erik BME 1975
Tartalomjegyzék: Határérték és folytonosság, Differenciálható komplex függvények, Analitikus függvények Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika II. Egyváltozós valós függvények Egyváltozós függvények deriválása, Egyváltozós függvények függvényvizsgálata, Egyváltozós függvények határértéke, folytonossága, Egyváltozós függvények integrálása Farkas Miklós
Fritz Józsefné
Kiss Ernőné
BME 1971
Tartalomjegyzék: Határérték és folytonosság, Differenciálható függvények, Integrálszámítás Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika V. Többváltozós függvények Többváltozós függvények deriválása, Többváltozós függvények határértéke, folytonossága, Többváltozós függvények integrálása, Többváltozós függvények szélsőértékének meghatározása Farkas Miklós
Fritz Józsefné
BME 1971
Tartalomjegyzék: Határérték és folytonosság, Differenciálszámítás, Többes integrálok Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika VIII. Differenciálegyenletek Differenciálegyenletek (közönséges), Differenciálegyenletek (parciális) Farkas Miklós
Kotsis Domokosné
Mile Károlyné
BME 1972
Tartalomjegyzék: Elsőrendű közönséges differenciálegyenletek, Differenciálegyenlet rendszerek, Állandó együtthatós másodrendű lineáris parciális differenciálegyenletek Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika I/1. Egyváltozós függvények deriválása, Egyváltozós függvények függvényvizsgálata, Egyváltozós függvények határértéke, folytonossága, Elemi függvények, Halmazelmélet, Lineáris algebra - Lineáris egyenletrendszerek, Lineáris algebra - Lineáris leképezések, Lineáris algebra - Mátrixok, determinánsok, Sorozatok, Vektorok Császár Ákosné BME 2003
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika I/2 Differenciálgeometria, Egyváltozós függvények integrálása, Függvénysorozatok, függvénysorok, Hatványsorok, Taylor sorok, Sorok, Többváltozós függvények deriválása, Többváltozós függvények határértéke, folytonossága, Többváltozós függvények integrálása, Többváltozós függvények szélsőértékének meghatározása, Vektoranalízis Császár Ákosné BME 2001
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika I/3 Differenciálegyenletek (közönséges), Fourier sorok, Fourier transzformáció, Komplex függvénytan, Laplace transzformáció, Vektoranalízis Császár Ákosné BME 2001
Tartalomjegyzék: Vektoranalízis, Komplex függvénytan, Differenciálegyenletek, Függelék (Fourier sorok, Fourier transzformáció, Laplace transzformáció) Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Lineáris Analízis Funkcionálanalízis Petz Dénes BME 2001
Ez a jegyzet a lineáris analízisbe ad bevezetést, és alkalmazásként bemutatja a kvantumelmélet matematikai megalapozását. Az első fejezet végigfut néhány mátrixokkal kapcsolatos témakörön. A második fejezetben viszonylag kisebb hangsúlyt kapnak a normáit és multi-normált (más néven lokálisan konvex) terek, inkább a Hilbert-terek elméletének szentelünk nagyobb teret a harmadik fejezettől kezdve. A Hilbert-tér nagyon jó példa végtelen dimenziós topologikus vektortérre és a lineáris analízis módszereinek megmutatására. Az absztrakt Lebesgue-integrál fogalmát a lehetőségekhez képest elkerüljük, de a négyzetesen integrálható függvények terét természetesen használjuk. Ezt a nehézséget igyekszik áthidalni a függelék, amely a topologikus terekre vonatkozó alapvető ismereteket összegyűjti, és egy tömörített, ugyanakkor elég teljes integrálelméletet is tartalmaz. Az ortogonális polinomokat és más speciális függvényeket, továbbá bizonyos konkrét csoportok ábrázolásait fizikában való fontosságuk miatt részletesen tárgyaljuk. A negyedik fejezet a Hilbert-terek nemkorlátos operátoraiba ad bepillantást. A témák választása a kvantummechanika matematikai igényeihez igazodik. A jegyzet második része éppen a kvantummechanika megalapozását mutatja be, és a korábbi tisztán matematikai tételek és fogalmak itt fizikai interpretációt is kapnak. A tárgyalásmód a bizonyítások helyett inkább a példákra teszi a fő hangsúlyt. A tipikus bizonyítási módszerek .megjelennek, de számos tétel szerepel bizonyítás nélkül, avagy egy egyszerűsített eset, illetve a fő gondolat tárgyalásával. A fejezetvégi gyakorló feladatok bőségesek és változó nehézségűek, a legnehezebbekhez útmutatás is van.
Tartalomjegyzék: Lineáris terek, Normált terek, Hilbert terek és korlátos operátoraik, Nem korlátos operátorok, A kvantummechanika axiómái, Koordináta és impulzus, Függelék (Metrikus és topologikus terek, Mérték és integrál, Csoportok)
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Komplex függvénytan Komplex függvénytan Pach Zs. Pálné BME 2002
Tartalomjegyzék: Komplex függvénytan előkészítése, Komplex változós függvények, Komplex függvények differenciálszámítása, Komplex függvények által létesített leképzések, elemi függvények, Komplex függvények integrálszámítása, Komplex függvények sora, Residuum-elmélet és néhány alkalmazása Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Valós egyváltozós függvények differenciálszámítása Egyváltozós függvények deriválása, Egyváltozós függvények függvényvizsgálata, Egyváltozós függvények határértéke, folytonossága, Elemi függvények, Hatványsorok, Taylor sorok, Sorozatok Császár Ákosné BME 2002
Tartalomjegyzék:
1. Bevezetés
2. Sorozatok
3. Valós egyváltozós függvények
4. Függvények differenciálása
5. A differenciálszámítás néhány alkalmazása
6. Ajánlott irodalom
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Valós egyváltozós függvények integrálszámítása Egyváltozós függvények integrálása Császár Ákosné BME 2001
Tartalomjegyzék:
1. A határozott (Riemann-) integrál
2. Improprius integrálok
3. Riemann-Stieltjes- integrál
4. Az integrálszámítás néhány alkalmazása
5. Az integrál közelítő kiszámítása
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Valós többváltozós függvények differenciálszámítása Többváltozós függvények deriválása, Többváltozós függvények határértéke, folytonossága, Többváltozós függvények szélsőértékének meghatározása Császár Ákosné BME 2005
Tartalomjegyzék:
1. Ponthalmazok az m-dimenziós (Euklideszi) térben
2. Többváltozós függvények általános tulajdonságai
3. Többváltozós függvények differenciálhatósága
4. Differenciálok, a többváltozós differenciálszámítás néhány alkalmazása
5. Többváltozós függvény (leképzés) implicit megadása
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Valós többváltozós függvények integrálszámítása Többváltozós függvények integrálása Császár Ákosné BME 2000
Tartalomjegyzék:
1. Ponthalmazok Jordan mértéke
2. Többes (Riemann) integrál
3. Többváltozós függvények integrálszámításának néhány geometriai és fizikai alkalmazása
3. Paraméteres integrálok
4. Többes improprius (integrálok)
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Sorok, függyvénysorok Fourier sorok, Fourier transzformáció, Függvénysorozatok, függvénysorok, Hatványsorok, Taylor sorok, Sorok Csatár Györgyné
Máté László
BME 2005
Tartalomjegyzék:
1. Numerikus sorok
2. Függvénysorozatok, függvénysorok
3. Hatványsorok
4. Taylor-sorok
5. Fourier-sorok
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Algebra Komplex számok, Lineáris algebra - Lineáris egyenletrendszerek, Lineáris algebra - Lineáris leképezések, Lineáris algebra - Lineáris terek, Vektorterek, Lineáris algebra - Mátrixok, determinánsok, Vektorok Csató Tamásné BME 2002
Tartalomjegyzék:
I. Térvektorok
II. Komlex számok algebrája
III. Mátrix algebra
IV. Vektorterek
V. Lineáris egyenletrendszerek
VI. A determináns
VII. Euklideszi terek
VIII. Lineáris operátorok
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Valószínűségszámítás Valószínűségszámítás Vetier András BME 1985
Tartalomjegyzék::
1. Valószínűség
2. Feltételes valószínűség
3. Függetlenség
4. Valószínűségi változó
5. Nevezetes eloszlások
6. Többdimenziós valószínűségi változók
7. Valószínűségi változók függvénye
8. Feltételes eloszlás
9. Valószínűségi változók függetlensége
10 Várható érték
11. Szórás, medián
12. Regresszió
13. Normális eloszlás
14. Nagy számok törvényei
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Vektoranalízis Vektoranalízis Császár Ákosné BME 1982
Tartalomjegyzék:
Egyparaméteres vektor-skalár függvények
Kétparaméteres vektor-skalár függvények
Skalár-vektor függvények
Vektor-vektor függvények; tenzorok
Vonalmenti integrál. Potenciál
Felületi integrál
Vektor-vektor függvény divergenciája
Gauss-Osztrogradszkíj tétel, síkbeli Gauss-Osztrogradszkíj tétel, Green tétel
Vektor-vektor függvény rotációja. Vektorpotenciál
Stokes tétele. Potenciálkeresés
Skalár-vektor függvény gradiensének Ignatowsky-féle definíciója
Általános (görbevonalú) koordináták
A gradiens kiszámítása görbevonalú koordináta rendszerben
A divergencia kiszámítása görbevonalú ortogonális koordináta rendszerben
A rotáció kiszámítása görbevonalú ortogonális koordináta rendszerben
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika I. Egyváltozós függvények deriválása, Egyváltozós függvények függvényvizsgálata, Egyváltozós függvények határértéke, folytonossága, Egyváltozós függvények integrálása, Fourier sorok, Fourier transzformáció, Függvénysorozatok, függvénysorok, Halmazelmélet, Komplex számok, Koordináta geometria, Lineáris algebra - Lineáris egyenletrendszerek, Lineáris algebra - Mátrixok, determinánsok, Logika, Sorok, Sorozatok, Számhalmazok, számrendszerek, Vektorok Kollár Gáborné
Nagy Béla
BME 1991
Tartalomjegyzék:
1. A középiskolai tanulmányok alapján ismertnek tekintett néhány alapfogalom rövid leírása
2. A valós számok
3. A komplex számok
4. Valós számsorozatok és numerikus sorok
5. Függvény határértéke, folytonossága, differenciálhatósága
6. A differenciálhányados alkalmazása a függvények menetének vizsgálatára
7. A határozatlan integrál
8. A határozott integrál
9. Függvénysorok
10. A lineáris algebra alapjai
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Valószínűségelmélet és Matematikai statisztika Statisztika, Valószínűségszámítás Reimann József BME 2000
Tartalomjegyzék:
1. Alapfogalmak
2. Valószínűségi változók és valószínűségeloszlások
3. A Valószínűségeloszlások jellemző adatai
4. A generátorfüggvény és a karakterisztikus függvény
5. Fontosabb valószínűségeloszlások
6. Markov-láncok
7. A matematika statisztika elemei
8. Becsléselmélet
9. Statisztikai hipotézisek vizsgálata
10. Nemparaméteres próbák
11. Hibaelmélet
12. Korreláció-, és regresszió analízis
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika II./1. Differenciálegyenletek (közönséges), Differenciálegyenletek (parciális), Differenciálgeometria, Fourier sorok, Fourier transzformáció, Komplex függvénytan, Vektoranalízis Reimann József BME 2000
Tartalomjegyzék:
1. A komplex függvénytan elemei
2. Fourier-sorok
3. Differenciálegyenletek
4. Differenciálgeometria. Vektoranalízis
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Formális és szemléletes vektoranalízis Vektoranalízis Serény György BME 2002
Tartalomjegyzék:
1. Alapfogalmak
2. Vektorfüggvények jellemzése integráljaikkal
3. Síkvektoranalízis
4. Magasabb dimenziós általánosítások
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Funkcionálanalízis Fourier sorok, Fourier transzformáció, Funkcionálanalízis, Laplace transzformáció Kertész Viktor BME 1984
Tartalomjegyzék:
1. Lineáris terek
2. Normált terek
3. Operátorok normált terekben
4. Hilbert-terek
5. Fourier-sorok
6. Laplace-transzformáció
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika II./2. Statisztika, Valószínűségszámítás Reimann József BME 1993
Tartalomjegyzék:
Valószínűségelméleti alapok
Valószínűségi változók és valószínűségeloszlások
Nevezetes valószínűségeloszlások
A nagy számok törvényei
A matematikai statisztika elemei
Becsléselmélet
A statisztikai hipotézisek (feltevések) vizsgálata
Késztermék minőségellenőrzésének matematikai statisztikai módszerei
Nem paraméteres próbák
A döntésfüggvények elméletének elemei
Korreláció-, és regresszióelmélet
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika II. felsőbb éves vegyészmérnök hallgatóknak. Valószínűségszámítás első rész Halmazelmélet, Kombinatorika, Valószínűségszámítás Králik Dezső
Geberta Gyuláné
BME 1992
Tartalomjegyzék:
1. Kombinatorika
2. Halmazok
3. Események relatív gyakorisága
4. A valószínűségszámítás Kolmogorov-féle felépítése
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika II. felsőbb éves vegyészmérnök hallgatóknak. Valószínűségszámítás második rész Valószínűségszámítás Králik Dezső
Geberta Gyuláné
BME 1992
6. Eseménysémák
7. A valószínűségi változó fogalma
8. Több valószínüségi változó együttes eloszlása
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Emeltszíntű matematika példatár Egyváltozós függvények deriválása, Egyváltozós függvények függvényvizsgálata, Egyváltozós függvények határértéke, folytonossága, Egyváltozós függvények integrálása, Elemi függvények, Függvénysorozatok, függvénysorok, Halmazelmélet, Kétváltozós függvények fajtái, Sorok, Sorozatok, Többváltozós függvények deriválása, Többváltozós függvények határértéke, folytonossága, Többváltozós függvények integrálása, Többváltozós függvények szélsőértékének meghatározása Kiss Krisztina
Nágel Árpád
BME 1998
1. A matematika alapjai
2. Egyváltozós valós függvények
3. Végtelen sorok,
4. Többváltozós valós függvények
Megoldások
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika példatár I. kötet Feladatok Differenciálegyenletek (közönséges), Differenciálegyenletek (parciális), Egyváltozós függvények deriválása, Egyváltozós függvények függvényvizsgálata, Egyváltozós függvények határértéke, folytonossága, Egyváltozós függvények integrálása, Halmazelmélet, Kétváltozós függvények fajtái, Komplex függvénytan, Lineáris algebra - Lineáris egyenletrendszerek, Lineáris algebra - Lineáris leképezések, Lineáris algebra - Lineáris terek, Vektorterek, Lineáris algebra - Mátrixok, determinánsok, Sorok, Sorozatok, Többváltozós függvények deriválása, Többváltozós függvények határértéke, folytonossága, Többváltozós függvények integrálása, Többváltozós függvények szélsőértékének meghatározása, Valószínűségszámítás, Vektoranalízis, Vektorok Csató Tamásné BME 2004
Tartalomjegyzék:
1. Algebra
2. Halmazelmélet. Egyváltozós valós függvények
3. Többváltozós függvények
4. Sorozatok és sorok
5. Differenciálegyenletek
6. Vektoranalízis
7. Komplex függvénytan
8. Valószínűségszámítás
9. Számítógépek programozása
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika példatár V. Algebra Komplex számok, Lineáris algebra - Lineáris egyenletrendszerek, Lineáris algebra - Lineáris leképezések, Lineáris algebra - Lineáris terek, Vektorterek, Lineáris algebra - Mátrixok, determinánsok, Vektorok Csató Tamásné BME 2002
Tartalomjegyzék:
1. A térvektorok
2. Komplex számok
3. Mátrix műveletek
4. Vektorterek
5. Lineáris egyenletrendszerek
6. A determináns
7. Euklideszi terek
8. Lineáris operátorok
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Kiegészítő Matematikai Példatár Differenciálegyenletek (közönséges), Differenciálegyenletek (parciális), Egyváltozós függvények deriválása, Egyváltozós függvények függvényvizsgálata, Egyváltozós függvények határértéke, folytonossága, Egyváltozós függvények integrálása, Fourier sorok, Fourier transzformáció, Függvénysorozatok, függvénysorok, Funkcionálanalízis, Halmazelmélet, Hatványsorok, Taylor sorok, Kétváltozós függvények fajtái, Komplex függvénytan, Komplex számok, Lineáris algebra - Mátrixok, determinánsok, Logika, Numerikus analízis, Sorok, Sorozatok, Többváltozós függvények deriválása, Többváltozós függvények határértéke, folytonossága, Többváltozós függvények integrálása, Többváltozós függvények szélsőértékének meghatározása, Vektoranalízis Kertész Viktor
Szabó György
Zibolen Endre
BME 1994
Fejezetek:
I. A matematika alapjai
II. Egyváltozós valós függvények
III. Algebra
IV. Végtelen sorok
V: Többváltozós valós függvények
VI. Vektoranalízis
VII. Komplex függvények
VIII. Differenciálegyenletek
IX: Funkcionálanalízis
X: Gyakorlati számítási eljárások
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika Feladatgyűjtemény és Példatár II./1 Differenciálgeometria, Vektoranalízis Sebestyén Lukács BME 1993
Tartalomjegyzék:
Térgörbék
Felületek
Vektoranalízis
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Deriválás és integrálás Differenciálgeometria, Egyváltozós függvények integrálása, Fourier sorok, Fourier transzformáció, Többváltozós függvények deriválása, Többváltozós függvények határértéke, folytonossága, Topológia, Vektoranalízis Petz Dénes Rényi 2011
Tartalomjegyzék:
1. Bevezetés
2. Deriválás
3. Integrálok a síkon és a térben
4. Mérték és integrál
5. Mérték topológikus téren
6. Fourier-transzformáció
Függelék (Metrikus és topologikus terek, Lineáris operátorok)
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika Példatár III. Lineáris algebra Komplex számok, Lineáris algebra, Lineáris algebra - Lineáris egyenletrendszerek, Lineáris algebra - Lineáris leképezések, Lineáris algebra - Lineáris terek, Vektorterek, Lineáris algebra - Mátrixok, determinánsok, Vektorok Rábay Imre
Monostory Iván
BME 2009
Tartalomjegyzék:
1. Vektoralgebra
Műveletek vektorokkal (koordináták nélkül), Műveletek koordinátákkal adott
vektorokkal, Koordináta-geometriai alkalmazások
2. Komplex számok
3. Polinomok
4. Mátrix algebra
Determinánsok, Műveletek mátrixokkal, Mátrix rangja
5. Lineáris egyenletrendszerek
6. Lineáris terek
7. Bázistranszformáció
Mátrix sajátértéke, sajátvektora, Másodrendű görbék, Másodrendű felületek,
Bázistranszformáció
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika Példatár VII. Komplex Függvénytan Komplex függvénytan Kemelen Mihály
Monostory Iván
BME 2004
Tartalomjegyzék:
1. Komplex függvények valós és képzetes rész összegére bontott alakja. Euler összefüggés
2. Tartományok, geometria helyek és vonalak a komplex számsíkon
3. Komplex számokból álló halmazok. Komplex tagú sorozatok és sorok
4. Függvényhatárérték és folytonosság
5. Komplex függvények differenciálhatósága
6. Leképezések
7. Komplex függvények görbementi integrálja. Cauchy-tétel
8. Komplex hatványsorok, sorfejtések, Reziduum
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika Példatár VI. Differenciálgeometria és vektoranalízis Differenciálgeometria, Vektoranalízis Szeredai Erik
Monostory Iván
BME 2005
Tartalomjegyzék:
Differenciálgeometria
1. Térgörbék
2. Felületek
Vektoranalízis
3. Skalár-vektor függvények
4. Vektor-vektor függvények
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Valószínűségelmélet és Matematika Statisztika Példatár Statisztika, Valószínűségszámítás Monostory Iván BME 2005
Tartalomjegyzék:
Valószínűségelmélet
1. Kombinatorika
2. Eseményalgebra
3. Klasszikus valószínűség
4. Geometriai valószínűség
5. Feltételes valószínűség. Függetlenség
6. Valószínűségi változók eloszlásának jellemzése
7. Valószínűségi változók együttes eloszlása. Korreláció
8. Néhány típus eloszlás. Határeloszlás tételek
9. Csebisev egyenlőtlenség. A nagy számok törvényei
Matematika statisztika
10. Statisztikai adatok feldolgozása
11. Paraméter becslés. Megbízhatósági intervallum.
12. Statisztikai próbák
13. Korrelációs és regressziós elemzés
14. Tájékoztató
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Gazdasági matematika I. Analízis Egyváltozós függvények deriválása, Egyváltozós függvények függvényvizsgálata, Egyváltozós függvények határértéke, folytonossága, Egyváltozós függvények integrálása, Gazdasági matematika, Halmazelmélet, Sorozatok Pór Andrásné WSÜF 2013
Tartalomjegyzék:
Halmazok
Függvények
Sorozatok
Függvények határértéke és folytonossága
Nevezetes tételek a függvény határérték meghatározásához:
Differenciálszámítás
Függvényelemzés
Gazdasági alkalmazások
Integrál (a deriválás inverze)
Határozott integrál
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Differenciálgeometria példatár Differenciálgeometria Szilágyi Brigitta BME 2011
A differenciálgeometria klasszikus felépítését követő példatár első részében a görbékhez, második részében a felületekhez kapcsolódó példák szerepelnek. Minden feladatot általában részletes megoldás is követ, összetettebb feladatok megoldásai a szükséges elméleti ismereteket és formulákat is tartalmazzák.
A görbékről szóló öt, egymásra épülő, az alkalmazásokban is fontos ismeretek gyakorlását segítő fejezetre tagolódik. Minden fejezet elején elméleti összefoglalót találunk.
A felületelméleti rész első két fejezete a felületek paraméterezését, a felületi normálissal, érintõsíkkal kapcsolatos példákat foglalja magában,tárgyalásra kerülnek az alkalmazás szempontjából fontos felülettípusok. Majd a követő két fejezet a mélyebb differenciálgeometriai fogalmak (intrinsic geometria) megértését hivatott segíteni.
Tartalomjegyzék:
Görbék
Görbe és előállításai, Érintőegyenes és normálsík, Ívhossz és ívhossz szerinti paraméterezés, Görbület és torzió, Frenet apparátus, kísérő triéder
Felületek
A felület, Felületi görbék, érintősík, Alapmennyiségek, görbületek, Felszínszámítás
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Ábrázoló geometria példákon keresztül Ábrázoló geometria Bölcskei Attila
Katona János
SZIE 2011
Az elektronikus jegyzet első éves mérnökhallgatók ábrázoló geometriai tanulmányainak segédanyagaként készült. A témakörök megválasztása során a szerzők ügyeltek arra, hogy lehetőség szerint minden olyan szakon hasznosítható legyen az átadott ismeret ahol a geometria, a térlátás elsőrendű szerepet játszik - a gépésztől egészen az építészmérnökig. Az oktató videók különösen alkalmasak a tananyag e-learning keretében való elsajátítására. A jegyzet az alábbi témaköröket tárgyalja részletesen a kétképsíkos (Monge-féle) ábrázolásban: térelemek ábrázolása; kölcsönös helyzetek, illeszkedés és láthatóság vizsgálata; új képsík bevezetése; döféspont és metszésvonal szerkesztése; síklapú testek ábrázolása, síkmetszése, áthatásaik vizsgálata; a kör vetületeinek szerkesztése; forgásfelületek ábrázolása és síkmetszése.
Tartalomjegyzék:
Térelemek megjelenítése Monge-féle ábrázolásban
Egyenesek kölcsönös helyzetének vizsgálata
Egyenesek és síkok illeszkedésének vizsgálata
Síkok metszésének vizsgálata
Új képsík bevezetése
Adott térelemre illeszkedő másik térelem szerkesztése
Egyenes és sík döféspontja
Láthatóság eldöntése
Síkok metszésvonala
Síklapú test síkmetszete I.-II.
Síklapú testek áthatása, önálló kidolgozásra javasolt feladat
Ellipszissel kapcsolatos szerkesztések
Kör vetületeinek szerkesztése
Forgásfelületek síkmetszete
Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Másodrendű differenciálegyenletek Differenciálegyenletek (közönséges) Lóczi Lajos BME  
Tartalomjegyzék:
Másodrendű lineáris egyenletek
Inhomogén lineáris egyenletek
Alkalmazások (rezgőmozgások, áramkörök)
Euler típusú egyenletek
Hatványsor alakú megoldások
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Geometriai feladatok Differenciálgeometria, Koordináta geometria, Vektorok Reiman István
Nagyné Szilvási Márta
BME 2005
Tartalomjegyzék:
Vektoralgebra
Az egyenes és a sík analitikus geometriája
Görbék
Felületek
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Geometria Útmutató és példatár Ábrázoló geometria, Differenciálgeometria, Koordináta geometria, Vektorok Vermes Imre BME 2007
Tartalomjegyzék:
1. Térgeometria
2. Kétképsíkos ábrázolás.
3. Új képsíik bevezetése
4. Poliéderek
5. Poliéderek áthatása
6. Méretes szerkesztések.
7. Vektorok, vektorműveletek és geometriai alkalmazásaik
8. Egyenes és sík koordinátageometriája
9. Kötött vektorok. Vektorrendszerek
10. Görbék differenciálgeometriája
11. Kúpszeletek
12. A kör ábrázolása
13. Cikloisok, körevolvensek
14. Csavarvonal ábrázolása
15. Axonometrikus ábrázolás
16. Merőleges axonometria
17. Ferde axonometria
18. Felületek ábrázolása, forgásfelületek
19. Forgásfelületek síkmetszetének szerkesztése
20. Forgásfelületek áthatása
21. Kúpok és hengerek síkba terítése
22. Két görbéhez kifejthető felület szerkesztése és síkba terítése
23. Felületek diferenciálgeometriája
24. Az elektronikus gépi rajzolás alapgondolata
Függelék I.: Transzformációk
Függelék II. Sima görbék és felületek előállítása Spline-függvényekkel
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika III. 1. Kombinatorika Kombinatorika Závoti József NYME 2010
Tartalomjegyzék:
1. Bevezetés
2. Permutáció
3. Variáció
4. Kombináció
5. A kombinatorika alkalmazásai
6. Összefoglalás
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika III. 2. Eseményalgebra Halmazelmélet, Valószínűségszámítás Závoti József NYME 2010
Tartalomjegyzék:
1. Bevezetés
2. Alapfogalmak
3. Műveletek eseményekkel
4. Boole-algebra (halmazok és események)
5. Összefoglalás
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika példatár 7. Lineáris algebra II. Lineáris algebra, Lineáris algebra - Lineáris egyenletrendszerek, Lineáris algebra - Lineáris leképezések, Lineáris algebra - Lineáris terek, Vektorterek Csordásné Marton Melinda NYME 2010
A modul a vektortér axiómáinak, bevezetésével, majd az ehhez szorosan kapcsolódó fogalmak az altér, a generátorrendszer, bázis, dimenzió tárgyalásával kezdődik. Ezt követően megismerkedünk a lineáris transzformáció fogalmával, foglalkozunk a mátrixok sajátértékeivel és sajátvektoraival. Kitérünk a túlhatározott egyenletrendszerek megoldására, és ehhez kapcsolódva a lineáris regresszióra. Végül egy gyakorlati alkalmazást, a lineáris programozást ismerhetjük meg.
Tartalomjegyzék:
1. Bevezetés
2. Vektortér
3. A bázistranszformáció és alkalmazásai
4. Lineáris leképezések
5. Lineáris programozás
6. Túlhatározott egyenletrendszerek
7. A lineáris regresszió
8. Összefoglalás
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Az építészek matematikája I. Egyváltozós függvények deriválása, Egyváltozós függvények függvényvizsgálata, Egyváltozós függvények határértéke, folytonossága, Egyváltozós függvények integrálása, Koordináta geometria, Lineáris algebra - Lineáris egyenletrendszerek, Lineáris algebra - Mátrixok, determinánsok, Sorozatok, Vektorok Barabás Béla
Fülöp Ottília
BME 2011
Speciálisan az építészmérnök hallgatók számára felépített elméleti anyag az elmélet megértését segítő feladatokkal. A tananyag az építészeknek szükséges mélységben és részletezettséggel tárgyalja a következ ő témaköröket: numerikus sorozatok; egyváltozós függvények határértéke, differenciálszámítás és alkalmazásai, integrálszámítás és alkalmazásai, vektoralgebra, a tér analitikus geometriája, mátrixalgebra, lineáris egyenletrendszerek. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Lineáris algebra Lineáris algebra, Lineáris algebra - Lineáris egyenletrendszerek, Lineáris algebra - Lineáris leképezések, Lineáris algebra - Lineáris terek, Vektorterek, Lineáris algebra - Mátrixok, determinánsok, Vektorok Wettl Ferenc BME 2011
A könyv a szerző mérnökhallgatók számára tartott előadásainak tapasztalataira építve a lineáris algebrát újszerű módon tárgyalja. A fogalmakhoz és tételekhez a szokásos helyett igyekszik motivált, természetes utakat találni. Egyúttal azokra a témákra koncentrál, melyek ismerete a modern mérnöki, természettudományos és közgazdasági alkalmazások megértéséhez szükséges.
Tartalomjegyzék:
I. A lineáris algebra forrásai
1. Vektorok
2. Lineáris egyenletrendszerek és megoldásuk
3. Megoldhatóság és a megoldások tere
II. Mátrixok algebrája és geometriája
4. Mátrixműveletek definíciói
5. Mátrixműveletek tulajdonságai
6. Determináns
7. Mátrixleképezések és geometriájuk
III. Mátrixok sajátságai
8. Sajátérték, diagonalizálás
9. Szinguláris érték
10. Jordan-féle normálalak
11. Nemnegatív mátrixok
A. Függelék
B. Lineáris algebra dióhéjban
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
A biostatisztika matematikai alapjai Egyváltozós függvények deriválása, Egyváltozós függvények függvényvizsgálata, Egyváltozós függvények határértéke, folytonossága, Egyváltozós függvények integrálása, Elemi függvények, Halmazelmélet, Kombinatorika, Lineáris algebra - Mátrixok, determinánsok, Sorok, Sorozatok, Valószínűségszámítás Sándor János DE 2011
Tartalomjegyzék:
1. Bevezető gondolatok, ajánlások és követelmények
2. A matematikai modellalkotás
3. Jelölések, táblázatok, formulák, fogalomtárak és szótárak
4. Halmazelmélet
5. Kombinatorika
6. Eseményalgebra
7. Mátrixok és determinánsok
8. Számsorozatok és számsorok
9. Függvények
10. Differenciálszámítás
11. Integrálszámítás
12. Valószínűségszámítás
13. A modellalkotásról ismét
14. Modulzárás
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
A matematikai logika alkalmazásszemléletű tárgyalása Logika Pásztorné Varga Katalin
Várterész Magda
Kósa Márk
Édelkraut Róbert
2003
Tartalomjegyzék:
Matematikai alapfogalmak
A logikáról általában
A logikai nyelvekről
Az ítéletlogika
Az elsőrendű logika
A logika szintaktikus tárgyalása
Alkalmazások
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
A számítástudomány alapjai Számítástudomány Ésik Zoltán SZTE 2011
Tartalomjegyzék:
1. Véges automaták és reguláris nyelvek
2. Környezetfüggetlen nyelvek és veremautomaták
3. A Chomsky-féle hierarchia
4. Kiszámíthatóságelmélet
5. Bonyolultságelmélet
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
A végeselem-módszer alapjai Differenciálegyenletek (parciális), Numerikus analízis Vörös Gábor
Forberger Árpád
BME 2012
Az elmúlt évtizedekben a végeselem módszer (VEM) a mérnöki tervezés, modellezés és a szimuláció nélkülözhetetlen eszköze lett. Ez a jegyzet elsősorban az alapképzésben (BSc) részt vevőknek szól, ezért a feltételezett előtanulmányok a statika, szilárdságtan, dinamika, a matematikai analízis alapjai, közönséges és parciális differenciál egyenletek, továbbá a mátrixszámítás. Az elméleti megalapozó, bevezető fejezetek röviden bemutatják a lineáris rugalmasságtan lokális és globális modelljeit, a rugalmasságtani alapegyenleteket és a virtuális munka elvét és végeselem módszer - elmozdulás módszer - alapgondolatát, a legfontosabb mennyiségek, elemmátrixok levezetését. A jegyzet részletesen tárgyalja a mérnöki gyakorlatban fontos rúd véges elemeket, a síkbeli rácsos szerkezeteknél alkalmazott csuklós végpontú elemet és a hajlított gerenda elemet. Több kidolgozott számpélda segíti a végeselem eljárás algoritmusának és a különböző analízisek - statika, dinamika, stabilitás - megismerését és megértését. A záró fejezet a síkfeladatok végeselem modellezési lehetőségeit ismerteti. A jegyzet végén található függelék a végeselem algoritmusokban alapvetően fontos mátrixszámítási ismereteket foglalja össze. Célunk a mérnöki, elsősorban a járműmérnöki területen tevékenykedő, elméletileg jól felkészült végeselem szoftver felhasználók kiképzése.
Fejezetek:
1. Bevezetés
2 A rugalmasságtan alapegyenletei
3 Rúdelemek egyenletei
4 A végeselem-módszer egyenletei
5 Rúdszerkezetek végeselem modelljei
6 Síkfeladatok
7 A. Függelék, Mátrixszámítás
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Bázistranszformáció alkalmazása Lineáris algebra, Lineáris algebra - Lineáris egyenletrendszerek, Lineáris algebra - Lineáris leképezések, Lineáris algebra - Lineáris terek, Vektorterek mateking.hu  
Bázistranszformáció alkalmazásának bemutatása kidolgozott példákkal lineáris egyenletrendszer megoldására, mátrix rangjának és inverzének meghatározására. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Deriválás feladatok Egyváltozós függvények deriválása mateking.hu  
Egyváltozós függvények deriválásával kapcsolatos alapderiváltak és deriválási szabályok összefoglalása, gyakorló feladatok csak végeredményekkel. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Függvényvizsgálat és gazdasági feladatok Egyváltozós függvények analízise (határérték, folytonosság, deriválás, integrálás, függvényvizsgálat), Egyváltozós függvények függvényvizsgálata, Gazdasági matematika mateking.hu  
Elméleti összefoglaló és feladatok csak végeredményekkel a következő témakörökben: egyváltozós függvények teljes függvényvizsgálata, gazdasági feladatok.

Teljes függvényvizsgálat (értelmezési tartomány, első derivált és monotonitás, második derivált és konvexitás kapcsolata, lokális szélsőértékek, aszimptoták, határértékek, ábrázolás)
Érintő egyenlete
Gazdasági feladatok (határkereslet, határköltség, elaszticitás, maximális árbevétel, profit, kereslet, egységár, forgalom)
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Műveletek mátrixokkal és vektorokkal Lineáris algebra - Mátrixok, determinánsok, Vektorok mateking.hu  
Mátrix és vektorműveletek, valamint a speciális mátrix típusok bemutatása példákkal.

Mátrixműveletek: skalárral szorzás, összeadás, szorzás
Speciális mátrixok: kvadratikus, diagonális, egységmátrix, inverz mátrix, transzponált
Vektorműveletek: skalárral való szorzás, összeadás, skaláris szorzat, diadikus szorzat
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Függvények és inverz függvények Elemi függvények mateking.hu  
Az elemi függvények és az inverz függvény képzés bemutatása kidolgozott feladatokkal.

Értelmezési tartomány, értékkészlet
Függvénytranszformációk - Külső és belső transzformációk
Eltolás és tükrözés - Tükrözés az x tengelyre és tükrözés az y tengelyre
Az inverz függvény - Lássuk hogyan kell kiszámolni az inverzt
Néhány fontosabb függvény inverze
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Komplex számok Komplex számok mateking.hu  
A komplex számok és műveleteik bemutatása kidolgozott feladatokkal.

A komplex szám fogalma
Komplex konjugált
Komplex számok abszolútértéke
Műveletek komplex számokkal - összeadás, szorzás, osztás.
A komplex számok algebrai alakja.
A trigonometrikus alak - A komplex számok osztását, szorzását és hatványozását megkönnyítő forma.
Moivre formulák - A szorzásra, osztásra és hatványozásra vonatkozó azonosságok.
Gyökvonás komplexben - A gyökvonás azonosságai.
A komplex számsík - Halmazok a komplex számsíkon.
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Sorozatok Sorozatok mateking.hu  
Számsorozatokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek kidolgozott feladatokkal és rengeteg végeredmény nélküli, illetve csak végeredményt tartalmazó feladatokkal.

Nevezetes sorozatok határértéke: exponenciális, polinomiális, gyökös sorozatok
Műveletek határértékekkel
Melyik sorozat milyen erős?
A határérték kiszámolása: törtes, gyökös, végtelen mínusz végtelen típusú sorozatok
Egy nevezetes sorozatcsalád: az e-hez tartó sorozatok.
Rendőr-elv: Becslések - Hogyan kell alulról és felülről becsülni.
Sorozatok határértékének definíciója
Küszöbindex számítás
Konvergens, divergens, oszcilláló sorozatok
Konvergencia és korlátosság
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Sorok Sorok mateking.hu  
Sorokkal, illetve azok konvergenciájával kapcsolatos alapfogalmak, definíciók és tételek bemutatása példákon keresztül.

Sorok konvergenciája
Konvergencia kritériumok (Szükséges feltétel, Leibniz, Gyök, Hányados, Összehasonlító, Harmonikus)
Sor összegének kiszámítása
Mértani sor összegképlete
Teleszkopikus sorok
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Függvények határértéke és folytonossága Egyváltozós függvények határértéke, folytonossága mateking.hu  
Függvények határértékével és folytonosságával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek kidolgozott feladatokkal és rengeteg csak végeredményt tartalmazó feladattal.

Függvény határértékének kiszámítási módjai
Véges helyen vett határérték
Végtelen helyen vett határérték
Folytonosság definíciója
L'Hospital szabály
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
A határérték precíz definíciója Egyváltozós függvények határértéke, folytonossága mateking.hu  
Függvény határértékével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek bemutatása kidolgozott példákon keresztül.

Függvény határértékének definíciója
Függvény határértékének igazolása definíció alapján
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Differenciálhatóság vizsgálata Egyváltozós függvények deriválása mateking.hu  
A differenciálhatóság és függvények definíció szerinti deriválásának bemutatása kidolgozott példákon keresztül.

Differencia hányados
Differenciálhányados definíciója
Alapderiváltak
Deriválási szabályok
Definíció szerinti deriválás
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
L'Hospital szabály, Taylor-sor, Taylor-polinom Egyváltozós függvények deriválása, Egyváltozós függvények határértéke, folytonossága, Hatványsorok, Taylor sorok mateking.hu  
A L'Hospital szabállyal, valamint Taylor-sorral és Taylor-polinommal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek bemutatása kidolgozott példákon keresztül.

L'Hospital szabály
L'Hospital szabály további alkalmazásai
Taylor-polinom
Taylor-sor
Fontosabb függvények Taylor-sora
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Határozatlan integrálás Egyváltozós függvények integrálása mateking.hu  
A határozatlan integrálással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek kidolgozott példákkal és rengeteg csak végeredményt tartalmazó feladatokkal.

Alapintegrálok
Integrálási szabályok
Tippek szorzat, tört integrálásához
Lineáris helyettesítés
Parciális integrálás
Összetett függvények integrálása
Törtek integrálása
Helyettesítéses integrálás
Racionális törtfüggvények integrálása
Trigonometrikus függvények integrálása
Newton-Leibniz formula
Forgástest térfogata és felszíne
Polárkoordinátás helyettesítés
Normáltartományon vett integrál
Szektor szerű tartományon vett integrál
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Határozott integrálás Egyváltozós függvények integrálása mateking.hu  
Határozott integrálással kapcsolatos elméleti összefoglaló és csak végeredményt tartalmazó feladatok.

Newton-Leibniz formula
Normál tartomány
Nem normál tartomány
Feladatok
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Kétváltozós függvények Többváltozós függvények analízise (határérték, folytonosság, deriválás, integrálás, szélsőérték számítás), Többváltozós függvények deriválása, Többváltozós függvények határértéke, folytonossága, Többváltozós függvények integrálása, Többváltozós függvények szélsőértékének meghatározása mateking.hu  
Többváltozós függvényekkel analízisével kapcsolatos tudnivalók kidolgozott példákon keresztül, illetve rengeteg feladat megoldás nélkül.

Kétváltozós függvények értelmezése
Lokális minimum, maximum, nyeregpont
Parciális deriváltak
Kétváltozós függvények lokális szélsőértékének keresése
Háromváltozós függvények lokális szélsőértéke
Az érintősík egyenlete
Derivált-vektor és iránymenti derivált
Implicit függvény deriválási szabálya, annak általánosítása
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Mátrixok, vektorok, vektorterek Lineáris algebra - Lineáris terek, Vektorterek, Lineáris algebra - Mátrixok, determinánsok, Vektorok mateking.hu  
Mátrixokkal és vektorokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek kidolgozott példákon keresztül.

Mátrixműveletek: skalárral szorzás, összeadás, szorzás
Speciális mátrixok: kvadratikus, diagonális, egységmátrix, inverz mátrix, transzponált
Vektorműveletek: skalárral szorzás, összeadás, skaláris szorzat, diadikus szorzat
Lineárisan összefüggő, Lineárisan független vektorok
Generátorrendszer, bázis, altér
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Lineáris egyenletrendszerek, mátrixok inverze Lineáris algebra - Lineáris egyenletrendszerek, Lineáris algebra - Mátrixok, determinánsok mateking.hu  
Elméleti és gyakorlati ismeretek kidolgozott feladatokkal a következő témakörökben:

Egyenletrendszerek megoldása elemi bázistranszformációval
Végtelen sok megoldás, nulla megoldás, szabadságfok
Vektorrendszerek rangjának megállapítása
Inverz mátrix kiszámítása
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Determináns, sajátérték, sajátvektor, lineáris leképezések, transzformációk Lineáris algebra - Lineáris leképezések, Lineáris algebra - Mátrixok, determinánsok mateking.hu  
Mátrixok determinánsával, sajátértékével, sajátvektorával, valamint lineáris leképezésekkel és transzformációkkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek bemutatása kidolgozott példákon keresztül.

Mátrixok determinánsa
2x2-es mátrix determinánsa, 3x3-as mátrix determinánsa, Sarrus szabály
Kifejtési tétel
Sajátérték és sajátvektor, karakterisztikus egyenlet
Szinguláris és reguláris mátrixok
Determinánsok tulajdonságai
Lineáris leképezések és transzformációk
Magtér, képtér, Dimenziótétel (rang-nullítás tétel)
Lineáris transzformációk
Lineáris leképezések mátrixa
Lineáris leképezések vektortere, homomorfizmus
Néhány ismertebb lineáris transzformáció és mátrixa
Lineáris transzformáció mátrixa új bázisban, mátrix diagonalizálás
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Sorok, Hatványsorok, Taylor-sorok Függvénysorozatok, függvénysorok, Hatványsorok, Taylor sorok, Sorok mateking.hu  
Sorok, függvénysorok, hatványsorok és Taylor-sorok elméleti és gyakorlati ismeretei kidolgozott példákkal.

Sorok konvergenciája
Konvergencia kritériumok (szükséges feltétel, Leibniz, gyök, hányados, összehasonlító, harmonikus)
Sor összegének kiszámítása
Mértani sor összegképlete
Teleszkopikus sorok
Függvénysorozat, függvénysor, hatványsor
Pontonkénti és egyenletes konvergencia
Hatványsorok konvergencia tartománya és konvergenciasugara
Taylor-polinom
Taylor-sor
Fontosabb függvények Taylor-sora
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Totális differenciálhatóság és parciális differenciálhatóság Többváltozós függvények deriválása, Többváltozós függvények határértéke, folytonossága mateking.hu  
Többváltozós függvényekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek kidolgozott példa feladatokkal.

Többváltozós függvények határértéke és differenciálhatósága
Totális differenciálhatóság
Parciális differenciálhatóság
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Laplace transzformáció Laplace transzformáció mateking.hu  
Néhány függvény Laplace transzformáltja. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Valszám alapok, kombinatorika Kombinatorika, Valószínűségszámítás mateking.hu  
A valószínűségszámítás alapjait és kombinatorikai ismereteket összegző képletgyűjtemény, végeredményekkel rendelkező feladatokkal.

Permutáció, Variáció, Kombináció
Klasszikus valószínűségi mező
Események, műveletek eseményekkel, események függetlensége, független és egymást kizáró események
Nevezetes diszkrét eloszlások: hipergeometriai, binomiális, poisson, geometriai
Várható érték, szórás
Feltételes valószínűség tétele
Teljes valószínűség tétele
Bayes-tétel
Markov és Csebisev egyenlőtlenségek
Nagy számok törvénye
Eloszlás és sűrűségfüggvény tulajdonságai
Nevezetes folytonos eloszlások: egyenletes, exponenciális, normális
Többváltozós valószínűségi eloszlások
Korreláció és kovariancia
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel Valószínűségszámítás mateking.hu  
A teljes valószínűség tétele, valamint a Bayes-tétel bemutatása kidolgozott példákon keresztül, továbbá rengeteg feladat csak végeredménnyel. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Eloszlás, eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény Valószínűségszámítás mateking.hu  
Az eloszlásfüggvényekkel és sűrűségfüggvényekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek kidolgozott példákon keresztül, valamint rengeteg feladat csak végeredménnyel.

Eloszlásfüggvény
Valószínűségi változók: diszkrét és folytonos
Folytonos és diszkrét valószínűségi változó eloszlásfüggvénye
Sűrűségfüggvény
Az eloszlásfüggvény és sűrűségfüggvény tulajdonságai
Hogyan lesz eloszlásfüggvényből sűrűségfüggvény
Hogyan lesz sűrűségfüggvényből eloszlásfüggvény
Sűrűségfüggvény tulajdonságainak tesztelése
Eloszlásfüggvény tulajdonságainak tesztelése
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Geometriai valószínűség, binomiális tétel Valószínűségszámítás mateking.hu  
Geometriai valószínűséges és binomiális tételes feladatok kidolgozott megoldásokkal.

Geometriai valószínűség
Binomiális tétel alkalmazása
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Várható érték és szórás Valószínűségszámítás mateking.hu  
Várható értékkel és szórással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek bemutatása példákon keresztül, illetve csak végeredményt tartalmazó feladatok.

Várható érték
Szórás
Markov-egyenlőtlenség
Csebisev-egyenlőtlenség
Várható érték és szórás tulajdonságai
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Markov és Csebisev egyenlőtlenségek Valószínűségszámítás mateking.hu  
A Markov-egyenlőtlenséggel és Csebisev-egyenlőtlenséggel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek bemutatása példákon keresztül, illetve csak végeredményt tartalmazó feladatok.

Várható érték
Szórás
Markov-egyenlőtlenség
Csebisev-egyenlőtlenség
Várható érték és szórás tulajdonságai
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Nevezetes diszkrét és folytonos eloszlások Valószínűségszámítás mateking.hu  
Nevezetes diszkrét és folytonos eloszlásokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek bemutatása példákon keresztül, illetve csak végeredményt tartalmazó feladatok.

Hipergeometriai, binomiális, poisson eloszlás
Egyenletes, exponenciális, normális eloszlás
Standard normális eloszlás
A poisson eloszlás és az exponenciális eloszlás kapcsolata
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Kétváltozós eloszlások Valószínűségszámítás mateking.hu  
Kétváltozós eloszlásokhoz tartozó feladatok gyűjteménye csak végeredményekkel. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Statisztika I. Statisztika mateking.hu  
Statisztika I. képletgyűjtemény és példatár rengeteg megoldás nélküli feladattal.

ALAPFOGALMAK - Ismérvek típusai, viszonyszámok, dinamikus viszonyszám, intenzitási viszonyszám, számtani átlag, harmónikus átlag, mértani átlag, medián, módusz, kvartilisek, szórás, gyakoriság, relatív gyakoriság, kumulált gyakoriság.
EGY ISMÉRV SZERINTI ELEMZÉS - Medián, módusz, kvartilisek, szórás, relatív szórás, gyakoriság, relatív gyakoriság, gyakorisági sor, értékösszeg sor, koncentráció, Lorenz-görbe, doboz-ábra, alakmutatók, Pearson-mutató, F-mutató.
KÉT ISMÉRV SZERINTI ELEMZÉS - Asszociációs kapcsolat, vegyes kapcsolat, korrelációs kapcsolat, ismérvek függetlensége, khi-négyzet, Cramer-mutató, Csuprov-mutató, Yule-mutató, külső szórás, belső szórás, teljes szórás, külső eltérés-négyzetösszeg, belső eltérés-négyzetösszeg, teljes eltérés-négyzetösszeg, H-mutató, PRE, szórásnégyzet hányados, lineáris korrelációs együttható.
STANDARDIZÁLÁS - Különbségfelbontás, hányadosfelbontás, főátlagok különbsége, részhatás különbség, összetételhatás különbség, főátlagindex, részhatás index, összetételhatás index.
INDEXSZÁMÍTÁS - Árindex, volumenindex, értékindex, Laspeyres-féle, Paasche-féle, Fischer-index, átlagformák, vásárlóerőparitás, infláció, indexsorok, lánc-indexsor, bázis-indexsor, árindexsor, volumenindexsor, értékindexsor.
IDŐSOROK - Állapot idősor, tartam idősor, változás üteme és mértéke, kronologikus átlag, mozgóátlagok, mozgóátlagolású trend, simítás, szűrés, dekompozíciós idősormodellek, lineáris trend, exponenciális trend, trendegyenlet, normálegyenletek, szezonalitás, szezonális eltérés, szezonindex, szezonalitással kiigazított trend, szezonalitástól megtisztított trend.
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Statisztika II. Statisztika mateking.hu  
Statisztika II. képletgyűjtemény és példatár rengeteg végeredmény nélküli feladattal.

IDŐSOROK
Állapotidősor és tartamidősor: változás üteme és mértéke, átlag
Mozgóátlagok
Lineáris és exponenciális trend
Szezonális eltérés lineáris trend esetén
Korrigált szezonális eltérés lineáris trend esetén
Szezonindex exponenciális trend esetén
Korrigált szezonindex exponenciális trend esetén
STATISZTIKAI BECSLÉSEK
Becslések: torzítatlanság, minimális variancia elve
Sokasági átlag, arány, és variancia intervallumbecslése FAE-minták esetén
Sokasági átlag, arány intervallumbecslése EV-mintából
Kétmintás becslések: Két átlag különbségének becslése, hányadosbecslés
Rétegzett minták: átlag intervallumbecslése rétegzett mintából
Független részminták módszere
HIPOTÉZISVIZSGÁLAT
Paraméteres próbák: egymintás, kétmintás, többmintás próbák, z-próba, t-próba, khí-négyzet-próba, varianciaanalízis, F-próba, Bartlett-próba
Nemparaméteres próbák: illeszkedésvizsgálat, függetlenségvizsgálat, homogenitásvizsgálat
REGRESSZIÓSZÁMÍTÁS
A kétváltozós regresszió egyenletei: lineáris, hatványkitevős, exponenciális modell, a reziduumok, a reziduális szórás, a lineáris korreláció együttható, elaszticitás, a modell ereje
Többváltozós lineáris regresszió: a többváltozós lineáris regresszió egyenlete, a reziduumok, a reziduális szórás, az elaszticitás, a korrelációs mátrix, a pariciális korrelációs együtthatók
A standard lineáris modell: a paraméterek intervallumbecslése (kétváltozós, többváltozós), a paraméterek tesztelése, a modell egészének tesztelése, a multikollinearitás, autokorreláció tesztelése
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Hipotézisvizsgálat Statisztika mateking.hu  
A hipotézisvizsgálatról szóló képleteket összefoglaló, rendszerező táblázat.

Paraméteres próbák: egymintás, kétmintás, többmintás próbák, z-próba, t-próba, khí-négyzet-próba, varianciaanalízis, F-próba, Bartlett-próba
Nemparaméteres próbák: illeszkedésvizsgálat, függetlenségvizsgálat, homogenitásvizsgálat
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Sorozatok vizsgálata Sorozatok mateking.hu  
Sorozatok határértékével, küszöbindexének megállapításával és a monotonításának, korlátosságának vizsgálatával foglalkozó elméleti és gyakorlati összefoglaló példafeladatokon keresztül, valamint feladatok csak végeredményekkel. Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Független és összefüggő vektorok Lineáris algebra - Lineáris terek, Vektorterek, Vektorok mateking.hu  
Vektorok lineáris függésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek kidolgozott példákkal.

Lineárisan összefüggő, lineárisan független vektorok, generátorrendszer, bázis, altér
Letöltés
Letöltés
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Halmazok, metszet, unió, és egyebek Halmazelmélet mateking.hu  
Mik azok a halmazok? Halmazok metszete, uniója, különbsége, részhalmazok, műveletek halmazokkal. Elméleti összefoglaló kidolgozott példákkal Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Minden amit a gráfokról tudni érdemes Gráfelmélet mateking.hu  
Mik azok a gráfok? Élek, csúcsok, utak, fa, egyszerű gráfok, fokszám, feladatok gráfokkal. Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Függvények ábrázolása Függvények mateking.hu  
Megnézzük, hogy mi a függvény, hogyan kell ábrázolni, mi az értelmezési tartomány és az értékkészlet, aztán megnézzük a külső és belső függvénytranszformációkat. Eltolás az x tengely mentén, eltolás az y tengely mentén, tükrözés, nyújtás.
Ezután megnézzük, hogyan kell ábrázolni a másodfokú, a négyzetgyök, az abszolútérték, az 1/x, az exponenciális és a logaritmusfüggvényt.
Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Első-, és másodfokú egyenletek megoldása Elsőfokú kifejezések és egyenletek, Másodfokú kifejezések és egyenletek mateking.hu  
Az elsőfokú egyenlet
Elsőfokú egyenletek megoldása, a mérleg elv. Törtes egyenletek megoldása.
A másodfokú egyenlet
Másodfokú egyenletek megoldása, a másodfokú egyenlet megoldóképlete, törtes egyenletek
Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Egyenlőtlenségek megoldása: a szuperkönnyű módszer Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség rendszerek mateking.hu  
Hogyan kell megoldani egyenlőtlenségeket? Mi a különbség egyenletek és egyenlőtlenségek megoldási módszerei között? Egyenlőtlenségek megoldása számegyenesen előjelábrázolással. Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Az abszolúérték és az abszolútértékes egyenletek Abszolútérték számítás mateking.hu  
Mi az abszolútérték? Mik azok az abszolútértékes egyenletek? Abszolútértékes egyenletek megoldása. Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Hatványazonosságok, exponenciális függvények és egyenletek Exponenciális kifejezések és egyenletek, Hatványkifejezések és egyenletek mateking.hu  
Készítünk egy szuper-érthető összefoglalót a hatványazonosságokból. Megnézzük, hogyan kell a hatványazonosságokat használni. Megnézzük mi az az exponenciális függvény és hogyan kell ábrázolni.
Mik azok az exponenciális egyenletek? Hogyan kell megoldani egy exponenciális egyenletet? Törtes exponenciális egyenletek. Másodfokú egyenletre vezető exponenciális egyenletek.
Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Logaritmus és logaritmikus egyenletek Logaritmikus kifejezések és egyenletek mateking.hu  
Mi az a logaritmus?
Itt végre szuper-érthetően kiderül, hogy mi az a logaritmus. Készítünk egy gyors kis összefoglalót a logaritmus azonosságairól. Megnézzük, hogyan kell a logaritmus azonosságokat használni. Megnézzük mi az a logaritmus függvény és hogyan kell ábrázolni.

Logaritmusos egyenletek megoldása
Mik azok a logaritmusos egyenletek? Hogyan kell megoldani egy logaritmikus egyenletet? Milyen kikötéseket kell tenni egy logaritmusos egyenlet megoldásánál? Törtes logaritmkus egyenletek. Másodfokú egyenletre vezető logaritmikus egyenletek.
Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Gyökös egyenletek megoldása Gyökös kifejezések és egyenletek mateking.hu  
Megnézzük, hogy milyen izgalmak fordulhatnak elő a gyökös egyenletek világában. Hogyan kell megoldani egy gyökös egyenletet? Mikor lehet egy egyenletet négyzetre emelni? Milyen kikötéseket kell tenni egy gyökös egyenlet megoldásánál? Másodfokú egyenletre vezető gyökös egyenletek. Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Radián, szögfüggvények, trigonometrikus egyenletek Trigonometria, trigonometrikus kifejezések és egyenletek mateking.hu  
Mi az egységkör? Mi az a radián? Mi az a szinusz és koszinusz? A szinusz és koszinusz definíciója egység sugarú körben. Nevezetes szögek szinusza és koszinusza. A szinusz és koszinusz függvény. A tangens és a kotangens. Trigonometrikus azonosságok. Trigonometrikus egyenletek megoldása. Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Mi az a teljes indukció? Teljes indukció mateking.hu  
Megnézzük, hogyan működik a teljes indukció és mik a teljes indukciós bizonyítás lépései. Mi az az indukciós feltevés? Hogyan lehet végtelen sok állítást három lépésben igazolni? Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Minden, amit a számtani és mértani sorozatról tudni kell Számtani, mértani sorozatok mateking.hu  
Szuper-érthetően kiderül, hogy mik azok a számtani és mértani sorozatok és mire lehet őket használni. Megnézzük a számtani sorozat általános tagjának képletét, valamint a számtani sorozat összegképletét. Aztán jön a mértani sorozat általános tagjának képlete és a mértani sorozat összegképlete. Feladatok számtani sorozatokkal. Feladatok mértani sorozatokkal. Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Szinusz, koszinusz és tangens a síkgeometriában Síkgeometria, Trigonometria, trigonometrikus kifejezések és egyenletek mateking.hu  
Megnézzük, hogy derékszögű háromszögekben mit jelent a szinusz, a koszinusz és a tangens. Mire jó a szinusz, a koszinusz és a tangens, mire lehet használni? Geometriai feladatok megoldása szögfüggvények segítségével. Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Háromszögek nevezetes vonalai és pontjai Síkgeometria mateking.hu  
Megismerkedünk a háromszögek nevezetes vonalaival és pontjaival. Megnézzük, hogy mi az a magasságvonal és mi a magasságpont. Megnézzük, hogy mi az a súlyvonal és mi a súlypont. Megnézzük, hogy mi az oldalfelező merőleges és a szögfelező és kiderül, hogy melyik pont a háromszög köré írható kör valamint a háromszögbe írható kör középpontja. Nézünk különböző területképleteket háromszögekre, végül jön néhány trapéz is. Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Szinusztétel és koszinusztétel bemutatása Síkgeometria mateking.hu  
A derékszögű háromszögekben használt szinusz és koszinusz fogalmát átültetjük általános háromszögekre két nagyon izgalmas tétel segítségével. Szinusztételes feladatok. Koszinusztételes feladatok. Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Gúlák, hasábok, kúpok, hengerek Térgeometria mateking.hu  
Itt térgeometriai izgalmak kezdődnek. Megnézzük, hogy mi a gúla, a hasáb, a henger és a kúp. Mit jelent a palást és az is kiderül, hogy hogyan kell kiszámolni ezek térfogatát és felszínét. Aztán nézünk egy feladatot gúlákra. Megnézzük azt is, hogy egy test méreteinek változtatásával a felszíne négyzetesen, a térfogata pedig köbösen változik. Végül megoldunk egy feladatot kockával és tetraéderrel. Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Vektorok Koordináta geometria mateking.hu  
Műveletek vektorokkal, vektorok hossza, skaláris szorzat, merőleges vektorok. Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Az egyenes egyenlete Koordináta geometria mateking.hu  
Mi az normálvektor? Mi az irányvektor? Egyenes egyenletének felírása, egyenesek metszéspontja. Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Permutáció. kombináció, variáció Kombinatorika mateking.hu  
Mik ezek és mire lehet őket használni? Kombinatorika feladatok megoldása lépésről-lépésre. Permutációkkal kapcsolatos feladatok, variációkkal kapcsolatos feladatok, kombinációval kapcsolatos feladatok, ismétléses permutáció, ismétléses variáció. Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Valószínűségszámítás Valószínűségszámítás mateking.hu  
Megnézzük, mi egy esemény, hogyan kell események valószínűségét kiszámolni. A kedvező/összes elv. Műveletek eseményekkel. Független és kizáró események. Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Statisztika Valószínűségszámítás mateking.hu  
Itt kiderül, hogy mi az a módusz, a medián, és a kvartilisek, Megnézzük, hogyan lehet az adatokat osztályokba rendezni. Megnézzük, mi a gyakoriság, kumulált gyakoriság, relatív gyakoriság, kumulált relatív gyakoriság, értékösszeg, relatív értékösszeg. Megtanuljuk, hogy lehet ezekből visszaszámolni a minta jellemzőit. Letöltés
Link
Cím Témakör Szerző(k) Intézmény Év
Matematika MSC építőmérnököknek Differenciálegyenletek (parciális), Lineáris algebra - Lineáris egyenletrendszerek, Lineáris algebra - Lineáris leképezések, Lineáris algebra - Lineáris terek, Vektorterek, Lineáris algebra - Mátrixok, determinánsok, Vektoranalízis Simon Károly BME 2011
A jegyzet az Építőmérnöki MSc matematikához készült, élő előadások tapasztalatainak alapján. Elkészítését mérnök konzulens is segítette. A jegyzet főbb fejezetei: Lineáris algebra I.,Lineáris algebra II., Parciális differenciálegyenletek, Vektoranalízis. Letöltés
Letöltés